Online Dictionary
Definition of " 等候批准的申請人名單 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
等候批准的申請人名單 {deng3 hou4 pi1 zhun3 de5 shen1 qing3 ren2 ming2 dan1}
  • {N} waiting list