Online Dictionary
Definition of " 我會給您寄一份。請把您的地址寫在這裏。 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
我會給您寄一份。請把您的地址寫在這裏。 {wo3 hui4 gei3 nin2 ji4 yi2 fen4. qing3 ba3 nin2 de5 di4 zhi3 xie3 zai4 zhe4 li5}
  • {PHR} address: Please write your address here.