Online Dictionary
Definition of " 急劇 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
急劇 {ji2 ju4}
  • {A} rapid, sharp, sudden
急劇下降 {ji2 ju4 xia4 jiang4}
  • {N} sudden drop
急劇上升 {ji2 ju4 shang4 sheng1}
  • {N} rapid rise
急劇變化 {ji2 ju4 bian4 hua4}
  • {N} rapid change