Online Dictionary
Definition of " 出租車 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
出租車 {chu1 zu1 che1}
 • {N} taxi
一個小時內我想要出租車。 {yi2 ge5 xiao3 shi2 nei4 wo3 xiang3 yao4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: I would like a taxi in an hour.
出租車! {chu1 zu1 che1}
 • {INTRJ} taxi!
出租車車站在哪里? {chu1 zu1 che1 che1 zhan4 zai4 na3 li5}
 • {PHR} taxi: Where is a taxi stand?
出租車站在那兒。 {chu1 zu1 che1 zhan4 zai4 nar4}
 • {PHR} taxi: The taxi stand is over there.
半個小時內我想要出租車。 {ban4 ge5 xiao3 shi2 nei4 wo3 xiang3 yao4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: I would like a taxi in half an hour.
你最好乘坐出租車。 {ni3 zui4 hao3 cheng2 zuo4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: You'd better take the taxi.
我在哪里可以叫出租車? {wo3 zai4 na3 li5 ke3 yi3 jiao4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: Where can I get a taxi?
我能走著去還是應該乘出租車? {wo3 neng2 zou3 zhe5 qu4 hai2 shi4 ying1 gai1 cheng2 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} walk: Can I walk or should I take a taxi?
附近有出租車車站嗎? {fu4 jin4 you3 chu1 zu1 che1 che1 zhan4 ma5}
 • {PHR} taxi: Is there a taxi stand nearby?
您能叫出租車嗎? {nin2 neng2 jiao4 chu1 zu1 che1 ma5}
 • {PHR} taxi: Would you please call a taxi?
您能為我叫輛出租車嗎? {nin2 neng2 wei4 wo3 jiao4 liang4 chu1 zu1 che1 ma5}
 • {PHR} taxi: Would you call a taxi for me, please?
現在我想要出租車。 {xian4 zai4 wo3 xiang3 yao4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: I would like a taxi now.
最近的出租車車站在哪里? {zui4 jin4 de5 chu1 zu1 che1 che1 zhan4 zai4 na3 li5}
 • {PHR} taxi: Where is the nearest taxi stand?
請為我叫輛出租車。 {qing3 wei4 wo3 jiao4 liang4 chu1 zu1 che1}
 • {PHR} taxi: Please order a taxi for me.