Online Dictionary
Definition of " 住址 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
住址 {zhu4 zhi3}
  • {N} address
您能把我的郵件轉寄到我的住址嗎? {nin2 neng2 ba3 wo3 de5 you2 jian4 zhuan3 ji4 dao4 wo3 de5 zhu4 zhi3 ma5}
  • {PHR} forward: Would you please forward my mail to my home address?
您能把我買的東西寄到我的住址嗎? {nin2 neng2 ba3 wo3 mai3 de5 dong1 xi1 ji4 dao4 wo3 de5 zhu4 zhi3 ma5}
  • {PHR} forward: Will you forward my purchases to my home address?