Online Dictionary
Definition of " 一個小時內我想要出租車。 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
一個小時內我想要出租車。 {yi2 ge5 xiao3 shi2 nei4 wo3 xiang3 yao4 chu1 zu1 che1}
  • {PHR} taxi: I would like a taxi in an hour.